fbpx

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1.
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.
นายสมยศ เจียมจิรังกร
กรรมการตรวจสอบ
3.
ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร
กรรมการตรวจสอบ