คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา
จันทร์ฉาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมยศ เจียมจิรังกร

กรรมการตรวจสอบ

ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร

กรรมการตรวจสอบ