CMC เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี

CMC เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจอง 20-22 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ →