CMC ร่วมสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ”

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ร่วมสมทบทุนแก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่เกี่ยวกับโรคของเด็ก ในการดูแลป้องกันโรคของเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 18 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่ไม่อาจช่วยตนเอง ให้ได้รับการรักษาพยาบาล

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts