“ซีเอ็มซี” คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2563 ครบรอบ 30 ปี สำนักงานประกันสังคม

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ประจำปี 2563 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 30 ปี ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC กล่าวว่า รางวัลเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ประจำปี 2563 ที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 30 ปี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CMC ในการร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องการดูแลสวัสดิการแรงงาน
เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานทุกคน โดย CMC ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นหลัก เพราะถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัท จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิค-19 ที่ผ่านมา”

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นหนึ่งใน 135 รายจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ในวาระครบรอบ 30 ปีของสำนักงานประกันสังคม โดย CMC ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม และพนักงานภายในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี” นางสาวอนงค์ลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts