แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Data Subject Rights Request Form

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตน “บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน)” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องนี้ และยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองแก่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน)

ข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอ
ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ (เอกสารเพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นคำร้อง)
เอกสารประกอบการดำเนินการแทน (เฉพาะกรณียื่นคำร้องแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
โปรดระบุสถานะความสัมพันธ์ของท่านที่มีต่อ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน)
โปรดระบุสิทธิที่ท่านประสงค์จะดำเนินการ
โปรดระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบคำร้องขอของท่าน

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) สงวนสิทธิในการติดต่อท่านตามข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ในคำร้องนี้ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคำขอเพิ่มเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่าข้อมูลที่ท่านระบุในแบบคำร้องขอนี้ไม่เป็นความจริงโดยเจตนาทุจริต

การใช้สิทธิของท่านอาจมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบอื่น ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการพิจารณาคำขอเป็นรายกรณีไป บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดให้ข้อมูลประกอบคำร้องขอของท่านอย่างครบถ้วน เพื่อให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) สามารถดำเนินการตามสิทธิของท่านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอของท่านในกรณีที่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีการใช้สิทธิของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่ท่านยังมีสัญญากับ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ซึ่งการใช้สิทธิของท่านอาจเป็นผลให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ไม่สามารถให้บริการตามสัญญาแก่ท่านได้ โดย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบของการใช้สิทธิต่อไป

          บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอพร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบคำขอต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาดังกล่าวออกไป หาก บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอในการประกอบการดำเนินการ

          ในกรณีที่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) มีความจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) จะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธแก่ท่านทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

          บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในคำร้องขอนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิของท่านทั้งในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน และดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน โดยอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่า บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) จะปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านเสร็จสิ้น หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิ้นสุดในกรณีที่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ไม่อาจปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านได้โดยมีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนด