Article of Association

Article of Association หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ข้อ 2.  คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เจ้าพระยามหานคร…

Continue Reading →

CSR

Corporate Social Responsibility     1. นโยบายภาพรวม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ตามหลัก Triple Bottom Line โดยคณะกรรมการบริษัทมีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (In-Process) ให้เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม…

Continue Reading →

Code of Conduct

Code of Conduct จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร 1.1 กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง 1.2 กรรมการและผู้บริหารต้องเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นถึงการเจริญเติบโตของ เจ้าพระยามหานคร อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 1.3 กรรมการและผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ…

Continue Reading →

Anti-Corruption

Anti-Corruption นโยบายด้านการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้ ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบหรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน การจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น…

Continue Reading →

CG Policy

CG Policy ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles)โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1…

Continue Reading →