บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
CMC GROUP คว้า 2 รางวัล
PlayPause
previous arrow
next arrow
 

CMC GROUP

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”)  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ ภายใต้การบริหารองค์กรโดยนายวิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 และเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Mai เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท สำหรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง 

กลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์

กลุ่มธุรกิจโรงแรม

CMC GROUP

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

         สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,029,160,000 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,028,570,595 บาท อันเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563  ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 บริษัท เพื่อรองรับต่อการขยายธุรกิจใหม่ในกลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์ และกลุ่มธุรกิจด้านการโรงแรม ทั้งนี้ เพื่อการแบ่งโครงสร้างการดำเนินธุรกิจให้มีความชัดเจน สำหรับปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน   7 บริษัท คือ

  • บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
  • บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PPP”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
  • บริษัท สยามนคร จำกัด (“SNC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มให้เช่าอาคารสำนักงาน นายหน้าอสังหาฯ บริหารนิติฯ
  • บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด (“TSN”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง
  • บริษัท ซีทูเอช จำกัด (“C2H”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มบริหารจัดการที่พัก (Chain Hospitality)
  • บริษัท เทเลด็อก จำกัด (“TELEDOC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มด้านการแพทย์_โรงพยาบาล
  • บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด (“CMEDITECH”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มด้านการแพทย์_เวชภัณฑ์สมุนไพร

“เราจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นผู้พัฒนาการอยู่อาศัย”

“We will be the Excellent LIVING Development Provider”

งบการเงิน

รายงานประจำปี

โครงสร้างผู้ถือหุ้น