fbpx
ราชชื่อผู้โชคดีแคมเปญ “คิดทองให้ได้ทอง..” รวมทอง 19 รางวัล รางวัลละ 25 สตางค์ กับโครงการ 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧 𝐋𝐈𝐓𝐄 @สถานีเพชรเกษม 48

1. กรกฤสน์ ชาญอนันต์ภาค
2. ชีวณันก์ ลาภอนันต์
3. มนต์มาส รัศมีจันทร์
4. ปุญญิสา วรนันทภาพ
5. รสริน ทองคล้าม
6. พรรณวดี นันทศุภาภาคย์
7. รุ่งฤดี จันทร์เพ็ญโอกาส

8. มานพ ทรัพย์ศักดิ์
9. ปิยะพร อาภาสุวรรณ
10. กาญวดี ศรีสุภาพ
11. พงษ์รัชต์ บุญศิริอานันท์
12. ชัญญวดี ตระกูลสว่าง
13. อุมารินทร์ ขำแก้ว
14. ชาญวิทย์ อิสระกุล

15. ไพริน ประเสิรฐเจริญพร
16. รุ่งนภา ดุจถารกาญจน์
17. เพ็ญพิศรี พรศรีสว่าง
18. ศรีเกตุ ผ่านพ้นเคราะห์
19. กรเนตร เพชรพรรณภาย