กำหนดการ และ ขั้นตอนการเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์อย่างถูกวิธี

         งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ประจำแต่ละจังหวัดนั้น มีกำหนดการและขั้นตอนดังนี้

กำหนดการ
            09.00-16.30 น. เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงแรก (ยกเว้นที่สวนนาคราภิรมย์ เริ่มเวลา 13.00 น.)
            16.30–18.30 น. ประชาชนหยุดถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                  18.30–22.00 น. เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สอง

ขั้นตอน

1. เจ้าหน้าที่แบ่งประชาชนเป็น 9 แถว
2. เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทั้ง 9 แถว แถวละ 9 คน
3. เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์คอยส่งดอกไม้จันทน์ให้ประชาชน
4. ประชาชนเข้าประจำจุดถวายดอกไม้จันทน์ ถวายคำนับหนึ่งครั้ง แล้ววางดอกไม้จันทน์ที่พาน จากนั้นถวายคำนับอีกครั้ง ก่อนเดินแยกออก ซ้าย-ขวา
5. รับแผ่นพับพระราชประวัติและหนังสือที่ระลึก

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts