CMC มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน “โรงเรียนบ้านปากน้ำ” เป็นจำนวนเงิน 19,000 บาท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ “โรงเรียนบ้านปากน้ำ” โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กบนพื้นที่เกาะคณฑี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นจำนวนเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในชนบทได้มีโอกาสทางการศึกษา ได้เล่าเรียนหนังสือ และสามารถนำความรู้มาพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป ซึ่งขณะนี้ “โรงเรียนบ้านปากน้ำ” มีนักเรียนกำลังศึกตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 100 กว่าคน

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts