CMC ร่วมสมทบทุน “สร้างฝายกักเก็บน้ำ (วัดป่าดงมะไฟ) วัดป่าเกาะช้าง”

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ร่วมสมทบทุนสร้างฝายกักเก็บน้ำ (วัดป่าดงมะไฟ) วัดป่าเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่ดิน ฝายสามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง และกัก เก็บ กรอง ตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง ปริมาณน้ำที่ฝายกักเก็บไว้ก็ยังสามารถนำน้ำไปสู่พื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร ทั้งนี้ การสร้างฝายยังช่วยให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต คืนพืชแก่เนินเขา/ภูเขาหัวโล้น ดินชื้น ป่าก็ชื้น กลายเป็นแนวกันไฟป่า ลดความรุนแรงของไฟได้อีกด้วย

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts