CMC ฉลองความแข็งแกร่งย้ายเข้าตลาด SET ขยายพันธมิตร เปิดทางรับนักลงทุน เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพ นำโดยนายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ฉลองความแข็งแกร่ง CMC ย้ายเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ในงาน “CMC Securities move from MAI to SET for Sustainable Growth” ซึ่งการเข้าย้ายหุ้นเข้าตลาด SET ถือเป็นก้าวสำคัญที่มาเพิ่มโอกาสในการขยายพันธมิตรทางธุรกิจในระดับนานาชาติ เสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินให้กับบริษัทฯ พร้อมกับการเปิดทางให้นักลงทุนและสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมหนุนศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน แข็งแกร่ง และมั่นคงต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกรียติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (PWC Thailand) ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรม สินธร เคมปินสกี้

บุคคลในภาพ : คณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) โดย ดร. สันติ กีระนันทน์ ประธานกรรมการ นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหา นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการ ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์ กรรมการ นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ นางสาวสุรวีย์ ชัยธารงค์กูล กรรมการอิสระ

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts