CMC ร่วมสมทบทุน “วัดนกงาง”

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ร่วมสมทบทุน “วัดนกนาง” เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคล และทะนุบำรุงและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป ขออนุโมทนาและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป หากปรารถนาสิ่งใดอันควร อันชอบด้วยธรรม ขอจงสัมฤทธิผลสมดังความปรารถนานั้น ๆ จงทุกประการ เทอญ.

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts