CMC ร่วมสมทบทุน “มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์”

  บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องประสาทหูเทียมให้แก่เด็กหูหนวก ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรงให้เข้าถึงอุปกรณ์การได้ยินและเทคโนโลยีการได้ยิน ได้รับการศึกษา มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเด็กที่เกิดใหม่ราว 700-2,100 คน เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าว่าเด็กเหล่านี้อาจแทบจะไม่ได้ยินเสียงของตนเอง และเสียงแรกของแม่ หากไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่เหมาะสม เด็กอาจจะไม่สามารถพูดสื่อสารได้ อาจทำให้ขาดโอกาสในการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น 

ติดตามข่าวสารได้ที่
Call Center : 1172
Website : https://www.cmc.co.th/
Instagram : cmc_group
Twitter : CMC Group
Line@ : @cmcgroup   

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts