CMC Group ต่อเนื่องกิจกรรมร่วมใจปันรักให้น้อง มอบหนังสือนิทาน 2 ภาษา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

 

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวนิธิดา รัชตารมย์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือ CMC Group ร่วมใจปันรักให้น้อง มอบหนังสือนิทาน 2 ภาษา และหนังสือสาระน่ารู้ เพื่อใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยให้น้องๆ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จ. นนทบุรี ตามโครงการ “CMC Sharing Work Sharing Love” โดยมีนางสาวนิธิดา รัชตารมย์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือ CMC Group และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนส่งมอบความปรารถนาดี โดยมีนางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมอุทิศ เป็นตัวแทนของโรงเรียนรับมอบหนังสือในครั้งนี้

โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการแต่เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และในปี พ.ศ 2449 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ซึ่งทางโรงเรียนมีหนังสือในห้องสมุดไม่เพียงพอต่อนักเรียน CMC Group จึงจัดกิจกรรมดีๆ นี้ขึ้นมา

“CMC Sharing Work Sharing Love” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ และเป็นสื่อในการเรียนการสอน ด้วยการมอบหนังสือใหม่โดยเน้นหนังสือภาษาอังกฤษใช้นิทาน 2 ภาษา และหนังสือสาระน่ารู้ ซึ่งง่ายต่อการเรียนได้มากยิ่งขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมมาหลากหลายกิจกรรม แต่ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือ กิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับน้องๆ โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนของชาติซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts