CMC Group เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน เพื่อสร้างผลงานจริง

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC Group ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาฝึกงาน เพื่อสร้างผลงานจริง ในการนำไปสู่การทำงานให้เกิดคุณภาพ ภายใต้โครงการ “CMC Excellent Internship 2016 from knowledge to experience สร้างประสบการณ์ สู่การทำงานจริง” ซึ่งในแต่ละปีได้มีนักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ตามหลักสูตรงานก่อสร้าง งานบริการหลังการขาย งานบุคลากร และงานการบริหารองค์กร ให้สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้งานอย่างเต็มความสามารถ เป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และได้นำความรู้ไปใช้ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด


นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “CMC Excellent Internship 2016 from knowledge to experience สร้างประสบการณ์ สู่การทำงานจริง” มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ผ่านการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบ ที่ผ่านมา CMC Group ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับนักศึกษาฝึกงานจากหลายช่องทาง หลากหลายสาขาวิชา มีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีการปฐมนิเทศ มีกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แล้วจัดพี่เลี้ยงคอยดูแลการฝึกงานอย่างใกล้ชิด

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts