CMC Group เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานจริง

CMC Group เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานจริงที่ไม่มีในตำราให้เหมือนกับมืออาชีพ | โทร.1172

อ่านต่อ →

CMC Group เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน เพื่อสร้างผลงานจริง

CMC Group เปิดโอกาสใ…

อ่านต่อ →