Loading
Switching Language
แผนที่เว็บไซต์ | สมัครสมาชิก | ล็อกอิน | ภาษา : Thai English China

Home LoanFulfill Every Wish
ขั้นตอนและเอกสารประกอบ


ทางบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด ได้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า ที่ประสงค์จะซื้อบ้านกับทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเดอะริช พระราม 2, แบงค์คอก ฮอไรซอน , กลุ่มโครงการชาโตว์อินทาวน์ และคาซ่า ยูเรก้า ทุกโครงการของบริษัทฯ ท่่านสามารถคำนวณวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านและคำนวณหาอัตราการผ่อนชำระต่อเดือน รวมถึงตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดได้ที่นี่ค่ะ
 
คำนวณการกู้สินเชื่อ เช็คอัตราดอกเบี้ย ขั้นตอนและเอกสารประกอบ
 
 
เอกสาร จำนวน
1. สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้
7 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี) 5 ชุด
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า(ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี) 5 ชุด
4. สำเนาบัตรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 5 ชุด
5. ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย (ฉบับจริง) 1 ชุด
6. สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน) 1 ชุด
7. สำเนาสัญญาจะซื้อ จะขาย และใบเสร็จงวดดาวน์ทุกงวด 1 ชุด
8. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 1 ชุด
 

ขั้นตอนยื่นกู้และเอกสารประกอบ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1. ผู้กู้และ/หรือผู้ร่วมกู้ จัดเตรียมเอกสารการยื่นกุ้ให้ครบ
2. ผู้กู้ ติดต่อยื่นเอกสารกับโครงการหรือธนาคาร และกรอกใบคำขอสินเชื่อตามแบบฟอร์มของธนาคารที่กำหนดไว้ และลงลายมือชื่อรับรองให้ครบถ้วน
3. ธนาคาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และวิเคราะห์วงเงินกู้เบื้องต้น รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้าก่อนจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งจะตรวจสอบประวัติการกู้และหนี้เสีย
4. ธนาคาร จะติดต่อกับโครงการ เพื่อประเมินราคาหลักประกัน
5. ธนาคาร แจ้งนัดให้ลูกค้าเข้าเซ็นสัญญาในครั้งต่อไป เมื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว

หมายเหตุ
เงื่อนไขการกู้ ขึ้นอยู่กับระเบียบและกฎเกณฑ์ของธนาคารนั้นๆ โดยแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

เอกสารที่ยื่นกู้สถาบันการเงิน

เอกสาร กู้ธนาคาร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้านของผู้กู้ทุกเล่มที่มี(ทั้งเล่ม)
5 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้านของคู่สมรส(ถ้ามี) 5 ชุด
3. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า(ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส(ถ้ามี) 5 ชุด
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล(ถ้ามี) 5 ชุด
5. ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือนฉบับจริง(เดือนสุดท้าย) 1 ชุด
6. สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพานิชย์(ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว) รูปถ่ายกิจการและสำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
7. สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน) ทุกๆ หน้า(ถ้ามีหลายบัญชีให้สำเนาทุกบัญชีที่มี) 1 ชุด
8. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สำเนาใบเสร็จเงินจอง – เงินทำสัญญา และใบเสร็จ งวดดาวน์ทุกงวดที่ชำระมาแล้ว 1 ชุด
 

การตรวจสอบเครดิตบูโร
ทุกธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้าก่อนจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งจะตรวจสอบประวัติการกู้ หรือหนี้เสียของลูกค้าโดยละเอียดในเรื่องต่างๆ เหล่านี้

1. หนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์
2. หนี้ค่าผ่อนชำระสินค้าต่างๆ ผ่อนรถยนต์ ผ่อนบ้าน
3. ประวัติการถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง ล้มละลาย ค้ำประกัน หรือบังคับชำระหนี้อื่นๆ ทุกประเภท

ข้อแนะนำอื่นๆ ที่ผู้ขอสินเชื่อควรทราบ

1. ต้องไม่ได้ยื่นกู้ซื้อบ้านอื่นอยู่ (กู้เองหรือกู้ร่วมกับผู้อื่น) หากมีภาระหนี้ดังกล่าว แล้วธนาคารจะนำค่างวดดังกล่าวมาหักจากรายได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลงหรือไม่พอ การกู้อาจมีปัญหาหรือกู้ได้น้อยลง
 2. ไม่เคยมีหนี้ค้างชำระ เช่น หนี้ค่าโทรศัพท์ น้ำ ไฟฟ้า ผ่อนรถยนต์ ผ่อนสินค้าต่างๆ หรือค้ำประกันหนี้
 3. ไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน
4. หากจดทะเบียนสมรส ต้องมีคู่สมรสมาเซ็นให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมต่อธนาคาร ด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่น แยกกันอยู่หรือหาตัวไม่เจอเว้นแต่หย่าขาดกันแล้ว โดยแสดงทะเบียนหย่า
5. ผู้กู้ต้องยื่นหลักฐานการฝากเงิน (บัญชีออมทรัพย์) หรือหลักฐานการออมเงินผ่านประเภทบัญชีต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันยื่นกู้ธนาคาร โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีพอสมควรเพื่อยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ได้
6. ผู้กู้ต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอตามกำหนด เนื่องจากธนาคารจะให้ข้อมูลการผ่อนดาวน์มาประกอบการพิจารณากู้ด้วย