การประชุมผู้ถือหุ้น

2563

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  • วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563
  • ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคาร CMC Tower ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

2562

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  • วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562
  • ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ