วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นผู้พัฒนาการอยู่อาศัย”
“We will be the Excellent LIVING Development Provider”

พันธกิจ (Mission)

“เราจะเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระดับที่สูงกว่าคู่แข่งในทุกผลิตภัณฑ์”

“Customer Brand of Choice”
“Create Customer Smile”
“Customers’ Brand of Choice”

CMC CORE VALUE

Team = Teamwork
ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม

Accountability
มีความรับผิดชอบ

Customer focus
ยืดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

Target Concern
คำนึงถึงเป้าหมาย

Innovation
มีนวัตกรรม

Oriented in detail
ใส่ใจรายละเอียด

Noble
มีคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์กร