คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ดร. สันติ กีระนันทน์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางรัตนา อนุภาสนันท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

(อยู่ระหว่างการสรรหา)