fbpx

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1.
ดร. สันติ กีระนันทน์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.
นางสาวสุรวีย์ ชัยธารงค์กูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.
นายจรัญ เกษร
ผู้บริหาร