คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์
 
ประธานกรรมการบริหาร
นางสาวอนงค์ลักษณ์
แพทยานันท์
กรรมการบริหาร
นางสาวนิธิดา รัชตารมย์
 
กรรมการบริหาร
นายทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล
 
กรรมการบริหาร
นางสาวทรงทิพย์
โคตรวิบูลย์
กรรมการบริหาร