fbpx

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1.
นายวิเชียร แพทยานันท์
ประธานกรรมการบริหาร
2.
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
กรรมการบริหาร
3.
นางสาวนิธิดา รัชตารมย์
กรรมการบริหาร
4.
นายจรัญ เกษร
กรรมการบริหาร
5.
นายฤกษ์รบ เพชรน้อย
กรรมการบริหาร
6.
นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล
กรรมการบริหาร