fbpx

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1.
นางรัตนา อนุภาสนันท์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.
นายสมยศ เจียมจิรังกร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน