คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นางรัตนา อนุภาสนันท์
 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสมยศ เจียมจิรังกร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวอนงค์ลักษณ์
แพทยานันท์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน