คณะผู้บริหารบริษัทฯ

ผู้บริหาร

ประกอบด้วยจำนวน 8 ท่าน ดังนี้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1.
นายวิเชียร แพทยานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่สายโครงการ
2.
นายปิยะณัฐ อรัญญาเกษมสุข
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3.
นายฉัตรกลม ฟูเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานลงทุน และพัฒนาธุรกิจ
4.
นางสาวปรรญรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานยุทธศาสตร์ และนวัตกรรม
5.
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่สายลูกค้าและธุรกิจสัมพันธ์ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและขาย
6.
นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่ สายการเงิน-บัญชี
7.
ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์
ประธานเเจ้าหน้าที่สายราชการสัมพันธ์
8.
นายอนุลักษณ์ วงศ์สำอาง
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี