คณะผู้บริหารบริษัทฯ

ผู้บริหาร

ประกอบด้วยจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1.
นายวิเชียร แพทยานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาดและขาย
2.
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายลูกค้าและธุรกิจสัมพันธ์ / (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายโครงการ
3.
ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่สายราชการสัมพันธ์
4.
นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน-บัญชี
5.
นางสาวปรรญรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ
6.
นายอนุลักษณ์ วงศ์สำอาง
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี