fbpx
Menu

คณะผู้บริหารบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1.
นายวิเชียร แพทยานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโครงการ
2.
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด-ขาย
3.
ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์
รองกรรมการผู้จัดการ สายราชการสัมพันธ์
4.
นายชาญเดช รักทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริการลูกค้าและสนับสนุนกิจการ
5.
นายชโลธร ลีลามะลิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน-บัญชี
6.
นางสาวกรวรรธน์ หิรัญรุจิพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบัญชี