fbpx

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี 2563ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2563
ปี 2562ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2562  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2562  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2562  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4 ปี 2562  
ปี 2561ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2561