นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

CMCG มีนโยบายในการห้ามบุคลากรทุกคนกระท าการที่เป็นการคอร์รัปชัน หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม มีนโยบายให้มีการก าหนดมาตรการควบคุมเชิงป้องกันที่เพียงพอและเหมาะสม ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการก ากับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ และมีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

1. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
2. การกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
3. ในกรณีที่มีผู้เสนอจะให้ประโยชน์ใดๆแก่บุคลากรในกลุ่มCMCG กำหนดให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

1. บุคลากรทุกคนของ CMCG ต้องถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันโดยเคร่งครัดทั้งนี้ต้องไม่กระทำการที่เป็นการคอร์รัปชั่น หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
2. บุคลากรทุกคนของ CMCG ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย ในกรณีที่พบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีกรณีคอร์รัปชั่น โดยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวทางช่องทางต่างๆ และจะได้รับการคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในนโยบายรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
3. CMCG ตระหนักถึงเรื่องการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการลงโทษตามที่ CMCG กำหนดไว้ และโทษตามที่กฎหมายกำหนด CMCG จะให้ความเป็นธรรมไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ CMCG โดยใช้มาตรการคุ้มครองตามที่ระบุในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
5. CMCG มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
6. CMCG พิจารณาตามสมควรเพื่อให้ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญา หรือบุคคลที่กระทำการในนาม CMCG รับทราบถึงหลักการตามนโยบายฉบับนี้
7. บุคลากรทุกคนของ CMCG พึงต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในกรณีดังต่อไปนี้
   7.1 การให้หรือรับของขวัญ ห้ามให้หรือรับของขวัญ ที่เป็นตัวเงิน รวมถึงทรัพย์สินการเลี้ยงรับรองการบริการต้อนรับหรือประโยชน์ใดๆ เว้นแต่เป็นการรับหรือการให้ตามเทศกาลตามธรรมเนียมประเพณีที่มูลค่าไม่สูงเกินสมควร อาทิ ขนมไหว้พระจันทร์ สมุดบันทึก ปฏิทินให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   7.2 การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย มีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และมีเอกสารหลักฐานประกอบโดยถูกต้องและครบถ้วนและต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
   7.3 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) ห้ามจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้พนักงานรัฐ
   7.4 การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) ห้ามจ้างพนักงานรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดการคัดแย้งทางผลประโยชน์
   7.5 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
     1)  CMCG วางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก
     2) บุคลากรของ CMCG ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการสนับสนุนภาคการเมืองอย่างเคร่งครัด

CMCG จะดำเนินการลงโทษบุคคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมการลงโทษนี้รวมไปถึงการเลิกจ้างงานในกรณีที่ CMCG เห็นว่าจำเป็น การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ CMCG กำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย

     CMCG ได้จัดเตรียมช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อให้ทุกๆ ฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่พบเห็นการกระทำผิดหรือต้องการแจ้งเบาะแสติดต่อผ่านทาง www.cmc.co.th, ตู้ปณ.49 สำเหร่, Email : [email protected],หรือ ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) 909/1 ชั้น 7 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.10600 และบุคลากรภายในบริษัทสามารถ แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง, ส่ง E-mail ถึง หัวหน้าส่วนวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคุณค่าหรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

    ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันจะได้รับความคุ้มครองตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตและหากผู้บริหารหรือพนักงานมีข้อสงสัยหรือคาถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคุณค่าหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายนิติบริการและงานคดีหรือสำนักกรรมการของบริษัท

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นต้นไป