นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CMC”) ก่อ ตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ ภายใต้การบริหารองค์กรของนายวิเชียร แพทยานันท์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อ พเพอร์ตี้ จำกัด (“PPP”) บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“SMP”) บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“TSN”)

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

      1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก และส่วนใหญ่อยู่ในทำเลที่เป็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เน้นความสะดวกในการเดินทางของผู้พักอาศัย บริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ CMC ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงช่วงต้นของกลุ่มที่มีรายได้ระดับสูง และ PPP ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลาง

      2. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่านี้ ดำเนินธุรกิจโดย SMP โดยมีอาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสูง 7 ชั้น ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 3,983 ตารางเมตร ทั้งนี้ในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่จะให้เช่าแก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน คิดเป็นพื้นที่ 3,588 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด โดย SMP ปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วนของชั้นที่ 4 ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเช่าเพียง 1 ราย
ทั้งนี้ บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีโครงการอาคารชุด 8 ชั้น “โครงการชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 36” และเตรียมที่จะพัฒนาในอนาคตอีก 1 โครงการ คือ “โครงการชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 36-2” เนื่องจากที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการทั้ง 2 ถูกซื้อมาอยู่ในชื่อ SMP โดยเป็นที่ดินที่ซื้อมานานมากแล้วตั้งแต่ช่วงปี 2543

      3. กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง

กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนี้ ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (“TSN”) ซึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับเหมาก่อสร้างให้โครงการที่พัฒนาโดย CMC, PPP และ SMP เป็นหลัก โดยในช่วงที TSN มีกำลังการก่อสร้างเหลือ TSN จะมีการรับงานก่อสร้างเล็กๆ น้อยๆ ภายนอกกลุ่มบริษัทฯ เช่น งาน ปรับปรุงอาคาร งานปรับปรุงลานจอดรถ เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มเติมด้วย โดยนโยบายการดำเนินธุรกิจของ TSN ในอนาคต ผู้บริหารยังคงมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนงานก่อสร้างให้แก่กลุ่มบริษัทเป็นหลัก โดยจะเลือกรับงานที่มีความเสี่ยงต่ำ ใช้แรงงานน้อย มีอัตรากำไรสูง เช่น การเก็บงานก่อสร้างภายในอาคาร ส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานก่อสร้างที่ใกล้เขตชุมชน งานก่อสร้างบริเวณเขตพระราชฐาน จะใช้ผู้รับเหมารายอี่นมา รับงานแทน นอกจากนี้ TSN ยังมีหน่วยธุรกิจอื่น เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้

  • โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชุดครัว บานประตู กล่องจดหมาย โรงงานผนังพรีแคส โรงงานผนัง EPS (ผนังที่ ใช้ภายในตึก) ซึ่งผลิตใช้สำหรับการก่อสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบริหารต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง และเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง
  • นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในครัวเรือน รวมถึงระบบ Home Automation เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
  • ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง เช่น ทาวเวอร์เครน นั่งร้าน ลิฟท์ขนของ รถปมคอนกรีต เป็นต้น ทั้งนี้หากในอนาคตบริษัทฯ มีความสามารถรับงาน หรือขายเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ให้ บุคคลภายนอกได้โดยไม่กระทบต่องานของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ก็สามารถมีรายได้เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต