ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
27 เมษายน 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น
25 กุมภาพันธ์ 2564
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี 2563
11 พฤศจิกายน 2563
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563
11 สิงหาคม 2563
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563
13 พฤษภาคม 2563
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563
29 เมษายน 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563