แบบ 56-1

ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 สารบัญ
2 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
3 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
4 ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
5 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
6 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
7 เอกสารแนบ 3 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
8 เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สิน
9 เอกสารแบบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
10 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 สารบัญ
2 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
3 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
4 ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
5 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
6 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
7 เอกสารแนบ 3 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
8 เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สิน
9 เอกสารแบบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
10 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล