fbpx

แบบ 56-1

ลำดับหัวข้อดาวน์โหลด
1สารบัญ
2ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
3ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
4ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
5เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
6เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
7เอกสารแนบ 3 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
8เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สิน
9เอกสารแบบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
10การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ลำดับหัวข้อดาวน์โหลด
1สารบัญ
2ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
3ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
4ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
5เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
6เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
7เอกสารแนบ 3 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
8เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สิน
9เอกสารแบบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
10การรับรองความถูกต้องของข้อมูล