Menu

แบบ 56-1

ลำดับ หัวข้อ
1
สารบัญ

2
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

3
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

4
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

5
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

6
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

7
เอกสารแนบ 3 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

8
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สิน

9
เอกสารแบบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

10
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล