โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09 มี.ค. 2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 3,705

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) 38.21

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09 มี.ค. 2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,036

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.06

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % ร้อยละ

1

บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จำกัด

308,571,428
30.00%
2
น.ส. โศภิน แพทยานันท์
71,745,733
6.98%
3
น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
66,857,142
6.50%
4
นาย วิเชียร แพทยานันท์
41,189,936
4.00%
5
นาย นริศ แพทยานันท์
39,888,756
3.88%
6
นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์
36,000,000
3.50%
7
ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์
36,000,000
3.50%
8
นาย วิชัย แพทยานันท์
26,568,000
2.58%
9
น.ส. ดุษฎี แพทยานันท์
18,876,960
1.84%
10
น.ส. กชนิภา แพทยานันท์
18,000,000
1.75%