ข้อมูลทั่วไปบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท ทะเบียนเลขที่ บมจ. 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุดในประเทศไทย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
Home Pagewww.cmc.co.th
โทรศัพท์1172
โทรสาร0-2460-2080
  
หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (หุ้น, บาท)หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,000,000,000 บาท
  
วิสัยทัศน์“เราจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นผู้พัฒนาการอยู่อาศัย”
“We will be the Excellent LIVING Development Provider”
พันธกิจ“เราจะเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระดับที่สูงกว่าคู่แข่งในทุกผลิตภัณฑ์”
“Customer Brand of Choice”