fbpx

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1.
ดร. สันติ กีระนันทน์
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2.
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการอิสระ
3.
นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์
กรรมการอิสระ
4.
นายสมยศ เจียมจิรังกร
กรรมการอิสระ
5.
พลตารวจโท นพรัตน์ มีปรีชา
กรรมการอิสระ
6.
ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร
กรรมการอิสระ
7.
นางรัตนา อนุภาสนันท์
กรรมการอิสระ
8.
นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล
กรรมการอิสระ
9.
นายวิเชียร แพทยานันท์
กรรมการ
10.
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
กรรมการ
11.
ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์
กรรมการ
12.
นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์
กรรมการ

โดยมีนางสาวธนิดา นิกรมาลากุล เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 ถึง 12 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว