คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ดร. สันติ กีระนันทน์

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา
จันทร์ฉาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นางรัตนา อนุภาสนันท์
 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

นายสมยศ เจียมจิรังกร

กรรมการอิสระ

ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร

กรรมการอิสระ

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

นางสาวอนงค์ลักษณ์
แพทยานันท์
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์
แพทยานันท์
กรรมการ

นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์

กรรมการ

นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล

กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวธนิดา นิกรมาลากุล เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 ถึง 10 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1.
ดร. สันติ กีระนันทน์
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2.
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการอิสระ
3.
นายสมยศ เจียมจิรังกร
กรรมการอิสระ
4.
ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร
กรรมการอิสระ
5.
นางรัตนา อนุภาสนันท์
กรรมการอิสระ
6.
นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล
กรรมการอิสระ
7.
นายวิเชียร แพทยานันท์
กรรมการ
8.
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
กรรมการ
9.
ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์
กรรมการ
10.
นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์
กรรมการ

โดยมีนางสาวธนิดา นิกรมาลากุล เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 ถึง 10 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว