Corporate Social Responsibility

    1. นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ตามหลัก Triple Bottom Line โดยคณะกรรมการบริษัทมีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (In-Process) ให้เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท (After-Process)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

       การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

       การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรมยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม

       การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะร่างกาย หรือ สถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

       การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมอันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคตทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนาฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล

6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

      ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าและคู่ค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัทดังนี้

1.บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการให้บริการที่มีคุณภาพทั้งในด้านการรักษาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น และแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้สามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า

2.บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

3.บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ และพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า

4.บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ

5.บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า คู่ค้า และบริษัทให้ยั่งยืน

CMC WE CARE เป็นโปรแกรมดูแลลูกค้าและให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยลักษณะ Home Care and Home Service ให้บริการดูแลบริการหลังการขาย ซ่อมบำรุงบ้าน

      การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นและพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน นักเรียน นักศึกษา บุคคล หรือองค์กรทั่วไป และมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคและสนับสนุนทุนการศึกษา

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมดังนี้

ด้านสังคม

 • กิจกรรมโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย อุ่นใจไปกับ CMC” ช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 • กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และเด็กกำพร้าให้กับวัดพระบาทน้ำพุ
 • กิจกรรมจิตอาสาทาสีป้อมตำรวจจอมทอง และจัดแต่งภูมิทัศน์ใหม่ให้สวยงามในย่านชุมชนดาวคะนอง
 • กิจกรรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจกับ CMC” พร้อมมอบน้ำดื่มให้มูลนิธิเมาไม่ขับส่งต่อไปยังจุดตรวจทางหลวงต่างๆ
 • กิจกรรมโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย อุ่นใจไปกับ CMC” พร้อมการแสดงดนตรีซึ่งเป็นจิตอาสาจากพนักงานร่วมมอบเสียงเพลงและความสุขให้กับประชาชน
 • กิจกรรมโครงการ “CMC Sharing Work Sharing love” กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการศึกษา

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยนำของขวัญไปมอบให้กับเยาวชนชุมชนมะนาวหวานและชุมชนดาวคะนอง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบบริเวณบริษัทฯ
 • กิจกรรม “Happy Family Time” วาดภาพระบายสี พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการและเกมส์ เพื่อแต่งแต้มจิตนาการให้กับลูกบ้านของโครงการคาซ่า ยูเรก้าพระราม2 – พุทธบูชา

ด้านชุมชนสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์

 • โครงการ CMC GROUP เพื่อชุมชนบริเวณรอบโครงการ ชาโตว์อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2
 • กิจกรรมพบชุมชนสัมพันธ์ โครงการ ชาโตว์อินทาวน์ เกษตร แคมปัสCampus
 • กิจกรรม ECO Green สวนกระถาง โครงการ ชาโตว์อินทาวน์ จรัญสนิทวงค์ 96/2

3. การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 หลักเกณฑ์กฎหมายอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 และข้อกำหนดข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดได้แก่ เลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำในการรดน้ำต้นไม้ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีนวัตกรรมช่วยลดการใช้พลังงาน ได้แก่ เลือกใช้กระจกและสีผนังที่ลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร, ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED,  ใช้เครื่องปรับอากาศมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5, ระบบ Video Door Phone ติดต่อสื่อสารลดการขึ้นลงอาคาร และออกแบบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม(EIA)

4.  การปลูกฝังค่านิยมและการให้การศึกษาเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดหลักสูตรการอบรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเบื้องต้น ให้กับพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันได้แก่การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าแสงสว่างให้เกิดการใช้เท่าที่จำเป็น การลดการใช้ลิฟต์ การนำกระดาษมาใช้ซ้ำ การใช้ซองกระดาษ A4 มาใช้ประโยนช์ในการใส่เอกสารจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน การทิ้งขยะ คัดแยกขยะ และการนำขยะไป Recycle การเดินทางการใช้รถยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่     นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “CMC GROUP เพื่อชุมชนบริเวณรอบโครงการ” เพื่อให้พนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณชุมชนได้มีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และในชีวิตประจำวันได้

5. งานบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการก่อสร้าง

ในการพัฒนาโครงการต่างๆ นั้น บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ(พรบ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งบริษัททำการควบคุมกิจกรรมช่วงก่อสร้างโดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงในสัญญาว่าจ้าง ให้ผู้รับเหมานำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง  และมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษางานสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการควบคุมและเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโครงการอย่างใกล้ชิด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งไปยังสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง  และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทได้ดำเนินการส่งมอบมาตรการฯ และแจ้งสิทธิและหน้าที่ให้แก่นิติอาคารชุดฯ ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเปิดดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้อยู่อาศัย และชุมชนรอบข้างให้อยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6. พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงนักศึกษา

บริษัทมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการ(Management Course) ความรู้ที่จำเป็นในหน้าที่งาน(Functional Course) ให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการ(Management Course

 1. การทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน Market Sounding

 2. Mergers & Acquisitions กลยุทธ์ สัญญา การเจรจา ในการซื้อขายควบรวมกิจการ

 3. Economic Outlook , Digital Economy

 4. การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชยัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 5. ผังเมืองใหม่ เมกะโปรแจ็กต์ : พลิกโฉม กทม.

 6. ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาวุธสู่ความสำเร็จ

 7. อสังหาริมทรัพย์ กับการตอบโจทย์ไขปัญหาการลงทุนและการเงิน

 8. CFO Chief Financial Officer Certification Program

 9. Pricing Syrategy & Revenue Optimization

 10. People 4.0 Management Philosophy

 11. เจาะลึกพฤติกรรม GEN Y

 12. ปรับกลยุทธ์ HR เตรียมพร้อมรับ AI

 13. การบริหารความสุขในการทำงานและการจัดการกับความเครียด

 14. การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชยัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 15. เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

หลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นในหน้าที่งาน(Functional Course)

 1. Introduction to Python Programming for Data Science

 2. Fundamental Data Science for Data Scientist using Python

 3. BPM and Workflow Application Development

 4. Smart Disclosure Program (SDP)

 5. PwC Thailand 2018 Symposium Financial Reporting Update (FRU)

 6. การใช้ประยุกต์ใช้ระบบโปรแกรม AX

 7. การประยุกต์ใช้ระบบโปรแกรม ICON

 8. Sales Force Excellence

 9. Real Estate Index & Loan

 10. การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

 11. Sampling for Internal Auditors

 12. การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

 13. ฝ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมยุค 4.0

 14. ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน

 15. โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน

 16. วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงาน

 17. ความรู้การใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลเบา

ด้านสนับสนุนความรู้ให้กับนักศึกษา

บริษัทสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานวิชาชีพ ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงาน โดยเปิดกว้างในการรับทุกสาขาวิชาชีพ ทุกสถาบันการศึกษา