หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ปี

หัวข้อ

ดาวน์โหลด

2567

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 26 มีนาคม 2567

ปี

หัวข้อ

ดาวน์โหลด

2566

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 27 มีนาคม 2566

สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

pdf-icon

คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (E-Meeting)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (E-Meeting) เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10-25 เมษายน 2566

ปี

หัวข้อ

ดาวน์โหลด

2565

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 25 มีนาคม 2565

หนังสือมอบฉันทะ ฉบับ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 E-AGM เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 11 – 25 เมษายน 2565

แนะนำการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565

ปี

หัวข้อ

ดาวน์โหลด

2564

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 26 มีนาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 E-AGM เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 12 – 26 เมษายน 2564

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 24 มีนาคม 2564

แนะนำการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 24 มีนาคม 2564

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 24 มีนาคม 2564

ปี

หัวข้อ

ดาวน์โหลด

2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่ม

เอกสารแนบ แบบมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. , แบบ ค.

ปี

หัวข้อ

ดาวน์โหลด

2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบเล่ม

เอกสารแนบ แบบมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. , แบบ ค.