fbpx

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ปี หัวข้อ ดาวน์โหลด

2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

 

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 25 มีนาคม 2565

หนังสือมอบฉันทะ ฉบับ ก.

หนังสือมอบฉันทะ ฉบับ ข.

หนังสือมอบฉันทะ ฉบับ ค.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 E-AGM
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 11 – 25 เมษายน 2565

 

แนะนำการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

 

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565

 

ปี หัวข้อ ดาวน์โหลด

2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

 

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 26 มีนาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ ฉบับ ก.

หนังสือมอบฉันทะ ฉบับ ข.

หนังสือมอบฉันทะ ฉบับ ค.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 E-AGM เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 12 – 26 เมษายน 2564


**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 24 มีนาคม 2564

แนะนำการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

 

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 24 มีนาคม 2564

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564


**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 24 มีนาคม 2564

ปี หัวข้อ ดาวน์โหลด

2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่ม

เอกสารแนบ แบบมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. , แบบ ค.

ปี หัวข้อ ดาวน์โหลด

2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

     

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบเล่ม

     

เอกสารแนบ แบบมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. , แบบ ค.